Hodnotenie používateľov: 4 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívne
 

Cenník internetového pripojenia platný od 1.10.2017.

SLUŽBA MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ DOWNLOAD MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ UPLOAD   CENA CELKOM/€ ID PRODUKTU
           
           
HOME 10240 kbit/s 2048 kbit/s   15,50  01
KLASIK 20480 kbit/s 2048 kbit/s   22,50  02
PREMIUM 30720 kbit/s 5120 kbit/s   26,50  03
START* 30720 kbit/s 5120 kbit/s   7,50  07
VÍKEND1 10240 kbit/s 2048 kbit/s   10,50  04
VÍKEND2 30720 kbit/s 5120 kbit/s   13,50  05
Navýšenie UPLOADu o   1024 kbit/s   3,00  06
           

  *            Uvedený program je len na prvé 3 mesiace.     Akciová ponuka platí od 1.9.2017

Víkendové programy sú aktívne len v piatok,sobotu a v nedeľu.    
Uvedené programy sú bez dátového obmedzenia.    
U nás máte internet bez viazanosti.    
Radoslav Bartoš - RDB nie je platcom DPH.

 Cenník servisu súvisiaci s koncovým zariadením:

Výmena koncového zariadenia ( Prípojky) ak nebolo mechanicky poškodené  0,00 €
Výmena koncového zariadenia ( Prípojky) ak bolo mechanicky poškodené  50,00 €
Výmena kabeláže medzi ( Prípojkou ) a napájaním  0,00 €
Výjazd k účastníkovi cena za 1 Km  0,50 €
Výjazd k účastníkovi v SOBOTU, NEDEĽU a sviatok jednorázovo  20,00 €
Vybavenie neoprávnenej reklamácie, vytiahnutý adaprér napájania prípojky, odpojený kábel,
zresetnutý router alebo prípojka, zavírené PC,vypnutá wifi karta na pc...
 10,00 €
   

 

Montážny balíček 1:                                                                Jednorázová  platba      Mesačná  platba
Inštalácia zariadenia 5G na príjem internetu                                            100,00 €                   0,00 €
Wifi router inštalácia                                                                                   30,00 €                   0,00 €
Servis zariadení 5G a 2.4 G WIFI do 24 mes.                                              0,00 €                   0,00 €

Ak zákazník bude najmenej 12 mes. po sebe riadne a včas uhrádzať poplatok za službu internet, budú mu zariadenia 5 G a 2.4 G aj po 24 mesiacoch v prípade potreby vymenené zdarma.
         
Zariadenia 5G a 2.4 G zostávajú majetkom zákazníka!         
Súčasťou montáže sú :  konzola, kabeláž, spotrebný materiál na uchytenie zariadenia         
Spolu:                                                                                                       130,00 €                   0,00 €
          

Montážny balíček 2: Potrebné prečítať VOP!         
Inštalácia zariadenia 5G na príjem internetu                                              25,00 €                   0,00 €
Wifi router inštalácia                                                                                   10,00 €                   0,00 €
Výpožička zariadenia 5G na príjem internetu                                               0,00 €                   1,50 €
Výpožička 2,4 G zariadenia WIFI router                                                       0,00 €                    1,50 €
Súčasťou montáže sú :  konzola, kabeláž, spotrebný materiál na uchytenie zariadenia         
Spolu:                                                                                                         35,00 €                   3,00 €
          

Montážny balíček 3: Potrebné prečítať VOP!         
Inštalácia zariadenia 5G na príjem internetu                                                1,00 €                   0,00 €
Wifi router inštalácia                                                                                    1,00 €                   0,00 €
Výpožička zariadenia 5G na príjem internetu                                               0,00 €                   2,50 €
Výpožička 2,4 G zariadenia WIFI router                                                       0,00 €                   2,50 €
Zariadenia 5G a 2.4 G zostávajú majetkom RDB!         
Súčasťou montáže sú :  konzola, kabeláž, spotrebný materiál na uchytenie zariadenia         
Spolu:                                                                                                           2,00 €                   5,00 €
          

 

Individuálna montáž na požiadanie:                                                                      cena dohodou

 
Administratívne poplatky - platia pri montážnom balíčku 2 a 3:                  
Dohodnutá odplata za  nevrátenie zariadenia 5G na príjem internetudo 14 dní od ukončenia služby internet  100,00 €.    

Dohodnutá odplata za  nevrátenie zariadenia 2.4G WIFI routerdo 14 dní od ukončenia služby internet 50,00 €.    
Demontáž zariadenia po najmenej 12-tich mesiacoch používania služby internet:    25,00 €    Tento poplatok Vám vrátime po ukončení služby!
Demontáž zariadenia po menej ako 12-tich mesiacoch používania služby internet:    25,00 €    Tento poplatok sa inkasuje pri zhotovení inštalácie!
          
          

Ďalšie informácie pre demontáž zariadenia, platí pre balíčky 2 a 3:

Ukončenie služby internet je potrebné nahlásiť najmenej 15 dní vopred, telefonicky na číslo 0948 219 378, nie SMS správou. Následne sa dohodne dátum a čas demontáže zariadenia. Zákazník umožní technikovi demontáž zariadenia v dohodnutom termíne a zároveň bude osobne pri demontáži zariadenia. Ak zákazník nebude môcť z akýchkoľvek dôvodov môcť sa zúčastniť demontáže zariadenia, oznámi túto skutočnosť okamžite technikovi alebo zástupcovi RDB a následne sa dohodne na najbližšom novom termíne demontáže.
 

 
Ako ISP KOPANICENET plní nariadenie 2015/2120 od 30.4.2016

 
A, povinnosti mu vyplývajúce z čl. 4 ods. 1 Nariadenia?

a) informácie o tom, ako by opatrenia na riadenie prevádzky, ktoré uplatnil tento poskytovateľ, mohli vplývať na kvalitu služieb prístupu k internetu, na súkromie koncových užívateľov a na ochranu ich osobných údajov;

neuplatňujeme

b)  jasné a zrozumiteľné vysvetlenie, ako môže akékoľvek obmedzenie objemu, rýchlosti a iné parametre týkajúce sa kvality služby v praxi ovplyvniť služby prístupu k internetu, a najmä využívanie obsahu, aplikácií a služieb;

obmedzenie objemu - neuplatňujeme

 príklad k rýchlostiam jednotlivých ponúkaných programov: ak užívateľ sťahuje súbor o veľkosti 10MB (10Megabajt) s rýchlosťou pripojenia 10Mbit/s (HOME) bude súbor stiahnutý zaokrúhlene za 8 sekúnd. Taký istý vzorec sa použije pre výpočet času odosielania dát. Ak užívateľ sťahuje súbor o veľkosti 10MB (10Megabajt) s rýchlosťou pripojenia 20Mbit/s (KLASIK) bude súbor stiahnutý zaokrúhlene za 4s. Rýchlosť pripojenia do internetu je negarantovaná pri bežných ponúkaných programoch, nemala by však klesnúť pod minimálne prezentované hodnoty. Odozva by nemala presiahnuť 45ms v rámci SR, v rámci sieti KOPANICENET od zákazníckej prípojky až po ISP dodávateľa priemerne 10ms. Stratovosť paketov by nemala presiahnuť 5%. Na príkladoch je vidieť koľko času je potrebné na stiahnutie toho istého dátového súboru pri rozdielne rýchlych pripojeniach do internetu.

c) jasné a zrozumiteľné vysvetlenie, ako by mohli akékoľvek služby uvedené v článku 3 ods. 5, ktoré si koncový užívateľ predplatil, v praxi vplývať na služby prístupu k internetu poskytované tomuto koncovému užívateľovi;

neuplatňujeme

d) jasné a zrozumiteľné vysvetlenie minimálnej, bežne dostupnej, maximálnej a proklamovanej rýchlosti sťahovania a odosielania dát v rámci služieb prístupu k internetu v prípade pevných sietí, alebo odhadovanej maximálnej a proklamovanej rýchlosti sťahovania a odosielania dát v rámci služieb prístupu k internetu v prípade mobilných sietí, ako aj toho, ako by mohli významné odchýlky od príslušných proklamovaných rýchlostí sťahovania a odosielania dát ovplyvniť výkon práv koncových užívateľov ustanovených v článku 3 ods. 1;

 minimálna rýchlosť prístupu do internetu pre všetky programy je 10Mbit/s DOWNLOAD a 1Mbit/s UPLOAD a to medzi zákazníkom a naším ISP dodávateľom. Nakoľko ISP dodávateľ môže aj bez nášho vedomia túto rýchlosť obmedziť, na ich strane nevieme nič garantovať. Priemerná  dostupná rýchlosť je 90-100% v čase od 23:00 hod do 18:00 hod z ponúkanej rýchlosti a v čase 18:00 hod do 23:00 hod 75-85% príklad: program PREMIUM, ktorý ponúkame s parametrami 30Mbit/s rýchlosť sťahovania dát - bežne dostupná rýchlosť pre tento program je 27Mbit/s rýchlosť sťahovania dát a 4 Mbit/s odosielania a to v čase od 23:00 hod do 18:00 hod. Maximálna rýchlosť je 100% z ponúkanej rýchlosti internetu.

e) jasné a zrozumiteľné vysvetlenie nápravných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii spotrebiteľovi v súlade s vnútroštátnym právom v prípade akejkoľvek nepretržitej alebo pravidelne sa opakujúcej nezrovnalosti medzi skutočnou výkonnosťou služby prístupu k internetu, pokiaľ ide o rýchlosť alebo iné parametre kvality služby, a výkonnosťou uvedenou v súlade s písmenami a) až d).

 Reklamácie vybavujeme priebežne podľa reklamačného poriadku vo všeobecných podmienkach. Dodatočné informácie:

 ak by užívateľovi nebola poskytovaná služba ktorú si objednal a za ktorú si riadne platí má možnosť kontaktovať nás telefonicky, písomne alebo emailom. Kontakty sú v zmluve a na webovej stránke www.kopanicenet.sk.

 Užívateľ má možnosť zaslať elektronicky napr. „screenshot“ z merania dosahovanej rýchlosti internetu na jeho zariadení. Ponúkame možnosť vyslať nášho technika, aby urobil meranie rýchlosti priamo na adrese poskytovania služby a za prítomnosti užívateľa. Ak by sa preukázalo, že pochybenie je na našej strane vieme ponúknuť užívateľovi vyriešenie problému zdarma. Poslednou možnosťou ak by užívateľ nebol spokojný s objednanou službou, alebo by sme mu nedokázali technicky zabezpečiť kvalitu objednanej služby, tak zákazník môže odstúpiť od zmluvy prakticky okamžite nakoľko sú naše služby bez viazanosti.

 b) povinnosť zverejniť informácie podľa čl. 4 ods. 1 Nariadenia?

 zverejňujeme všetky informácie podľa nariadenia v zmluvných dokumentoch a na webovej stránke www.kopanicenet.sk

c) povinnosti vyplývajúce mu z čl. 4 ods. 2 Nariadenia?

 Poskytovatelia služieb prístupu k internetu zavedú transparentné, jednoduché a účinné postupy vybavovania sťažností koncových užívateľov, ktoré sa týkajú práv a povinností stanovených v článku 3 a odseku 1 tohto článku.

 Koncoví užívatelia majú právo na prístup k informáciám a obsahu a právo šíriť informácie a obsah, využívať a poskytovať aplikácie a služby a využívať koncové zariadenie podľa vlastného výberu, bez ohľadu na umiestnenie koncového užívateľa alebo poskytovateľa, alebo na umiestnenie, pôvod či určenie informácií, obsahu, aplikácie alebo služby prostredníctvom ich služby prístupu k internetu

umožňujeme koncovým užívateľom využívať koncové zariadenia podľa vlastného výberu.

Pokiaľ ide o zariadenie pripájajúce sa priamo na vysielač siete KOPANICENET je potrebné, aby koncové zariadenie bolo kompatibilné zo sieťou KOPANICENET, tým je zaručená správna funkčnosť a kvalita objednaných služieb.

 Poskytujeme zoznam kompatibilných zariadení na vyžiadanie

 Kvalita služby je zaručená na dátovom kábli, ktorý je súčasťou koncového zariadenia siete KOPANICENET. Sieť KOPANICENET nezodpovedá za kvalitu služby, ktorá je následne šírená užívateľovým WIFI zariadením. Pri pripojení viacerých užívateľov súčasne, sa služba môže delí medzi nich.

Príklad:

Ak na dátovom kábli ktorí je súčasťou koncového zariadenia siete je služba napríklad 10Mbit/s sťahovanie a 2Mbit/s odosielanie potom pri rozdelení na dvoch užívateľov je na každého užívateľa 5Mbit/s sťahovanie a 1Mbit/s na odosielanie. Toto platí v prípade ak užívatelia súčasne naraz vyťažia pripojenie na internet. Čo sa často nestáva.