Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu na Internet.

Článok I

Úvodné ustanovenia Radoslav Bartoš- RDB, Kopanice 875, 966 61 Hodruša- Hámre, IČO: 43682545, DIČ: 1046219834, zapísaný v živnostenskom registri 680-12077 Obvodného úradu v Žiari nad Hronom (ďalej len RDB ) zverejňuje podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej elektronickej ,komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete Internet.

Článok II

Predmet všeobecných podmienok Predmetom všeobecných podmienok je úprava práv a povinností firmy Radoslav Bartoš- RDB a fyzickej alebo právnickej osoby ( ďalej len účastník), ktorá s firmou Radoslav Bartoš- RDB uzatvorila zmluvu o pripojení na poskytovanie služby prenosu dát.

Článok III

Vymedzenie základných pojmov
1.Tieto Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou
"Zmluvy o poskytovaní verejných služieb" uzavretej podľa § 44 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej aj "ZEK"), a v zmysle ustanovenia § 78 ods. 9 ZEK aj "Zmluvy o pripojení" uzavretej ešte v čase platnosti a účinnosti zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej len "Zmluva"), a upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré túto Zmluvu uzavreli.
2.Služba je verejná elektronická komunikačná služba sprostredkovania prístupu do siete Internet poskytovaná prostredníctvom: verejnej bezdrôtovej prístupovej siete typu bod- multibod ( mikrovlnné pripojenie),dátového okruhu typu bod- bod, optického vedenia, ethernetového vedenia, spoplatňovaná je prostredníctvom Produktov, ktorých názov, predmet, obsah, vlastnosti a podmienky poskytovania sú vymedzené v platnej Tarife podľa zvoleného typu služby.
3. Internet je celosvetová počítačová sieť, umožňujúca účastníkom komunikovať medzi sebou, používať technické, programové a informačné zdroje iných výpočtových systémov zapojených do Internetu, riadiacich sa množinou komunikačných protokolov TCP/IP.
4. Prístup do siete Internet firmou Radoslav Bartoš- RDB poskytované prepojenie jednotlivého zariadenia alebo siete účastníka do Internetu umožňujúce používať jeho jednotlivé aplikácie napr. e-mail, www, FTP, diskusné skupiny.
5. Doplnkové služby sú služby umožňujúce využívanie aplikácií, ako napr. elektronická pošta, doménové služby, služby www serverov, služby diskového priestoru k službe www serverov a iné napr. servisné služby.
6. Zmluva o pripojení je zmluva o poskytovaní služby uzavretá medzi RDB a účastníkom, jej súčasťou je špecifikácia služby, tieto všeobecné podmienky, dodatky a tarifa.
7. Záujemca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá požiada RDB o poskytovanie služby.
8. Účastník je záujemca, s ktorým RDB uzavrel zmluvu o pripojení, účastník a RDB sa spoločne označujú ako zmluvné strany.
9. Tarifa je platný sadzobník cien za poskytovanie služby vydávaný RDB, ktorý obsahuje aj podmienky uplatňovania cien a tiež bližšiu špecifikáciu spôsobu a podmienok poskytovania služby.
10. Zriaďovací protokol je doklad, ktorým RDB potvrdzuje, že služba bola účastníkovi sprístupnená.
11. Prístupové meno a heslo slúžia na overenie prístupu pri prihlasovaní do siete , využívania služby alebo doplnkovej služby, ak si to povaha služby alebo doplnkovej služby vyžaduje.
12. Sieť KOPANICENET je elektronická komunikačná sieť, ktorú tvorí súbor navzájom prepojených telekomunikačných zariadení prevádzkovaných RDB a používaných na prenos dát.
13. Porucha v poskytovaní služby je stav, ktorý znemožňuje používanie služby v dohodnutom rozsahu a kvalite a na obnovenie ktorých je potrebné vykonať technický zásah alebo prevádzkové opatrenie.
14. Vírus je počítačový program, ktorý sa od iných programov líši najmä tým, že je schopný sa šíriť aj bez vedomia účastníka spolu s inými programami, súbormi, e-mailami a e-mailovými prílohami, prejavuje sa rôznymi spôsobmi, napr. poškodzuje dáta a programy, sleduje súkromné informácie, zahlcuje IP siete, umožňuje neautorizovaný prístup k IT prostriedkom.
15. Antivírus je špeciálny počítačový program alebo súbor opatrení určených na identifikovanie a prípadne aj na odstraňovanie vírusov.
16. SPAM je nevyžiadaná správa, ktorá bola doručená účastníkovi spravidla elektronickou poštou. Takáto nevyžiadaná správa obsahuje najčastejšie reklamné informácie.
17. Antispam je súbor opatrení určený na identifikáciu a prípadne aj na zamedzenie spamu. Ak antispam identifikuje správu ako spam, vykoná definované opatrenia ( oznámenia alebo vymazanie). 18. Nevyžiadaná prevádzka na sieti je tvorená dátami, ktoré zamedzia alebo obmedzia používanie služby účastníkovi bez jeho vedomia alebo jeho požiadavky.

Článok IV

Základná charakteristika služby a podmienky jej poskytovania
1.Radoslav Bartoš- RDB poskytuje službu na základe zmluvy o pripojení, ktorú uzavrie s účastníkom podľa zákona o elektronických komunikáciách. RDB môže odmietnuť uzavrieť zmluvu o pripojení ak, poskytovanie služby je na požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu a kvalite technicky neuskutočniteľné záujemca nedáva záruku, že bude dodržiavať zmluvu o pripojení, alebo nepredloží doklady preukazujúce jeho totožnosť záujemca nesúhlasí s týmito všeobecnými podmienkami.
2. Služba umožňuje účastníkovi prístup do siete Internet, a to za podmienok uvedených v zmluve o pripojení v špecifikácii služby, v tých všeobecných podmienkach a v tarife. K službe si účastník môže objednať doplnkové služby.
3. Podrobnosti o službe vrátane doplnkových služieb sú uvedené v špecifikácii služby, tarife a zriaďovacom protokole.
4. Službu možno poskytovať, len ak záujemca zabezpečí doklady potrebné pre jednotlivé spôsoby pripojenia (čl. II ods. 1) a ak má funkčné a správne nakonfigurované technické vybavenie, ktoré spĺňa technické normy a technické špecifikácie platné pre službu.
5. RDB sprístupní službu účastníkovi dňom vystavenia zriaďovacieho protokolu.

Článok V

Zmluva o pripojení Službu prenosu dát poskytuje RDB na základe zmluvy o pripojení uzatvorenej s každým záujemcom o užívanie tejto služby. Súčasťou zmluvy o pripojení sú všeobecné podmienky a tarifa.

Článok VI

Práva a povinnosti účastníka
1.Účastník má právo na: uzatvorenie zmluvy o pripojení s RDB, ak nie je dôvod na jej odmietnutie podľa čl. IV všeobec. podmienok, poskytovanie služby za podmienok uvedených v zmluve o pripojení, v špecifikácii služby, v tých všeobecných podmienkach a v tarife, bezplatné odstránenie vád v kvalite poskytovanej služby prenosu dát, ktorých vznik nezavinil, vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania služby prenosu dát lebo jej poskytovania s vadami, prehľadné vyúčtovanie ceny poskytovanej služby.
2. Účastník je povinný najmä: používať jemu poskytovanú službu prenosu dát v súlade so zákonom, zmluvou o pripojení a všeobecnými podmienkami, platiť cenu za poskytnutú službu prenosu dát včas používať iba telekomunikačné zariadenia spĺňajúce podmienky osobitných predpisov, zabezpečiť prístup do priestorov za účelom zriadenia služby ( napr. umiestnenie potrebnej infraštruktúry a pod.) alebo odstránenia porúch.

Článok VII

Práva a povinnosti Radoslav Bartoš- RDB
1.Radoslav Bartoš- RDB má právo na riadne a včasné zaplatenie ceny poskytovanej služby, na náhradu škody spôsobenú účastníkom na sieti alebo telekomunikačnom zariadení RDB, obmedziť alebo prerušiť poskytovanie služby na nevyhnutný čas z dôvodu vykonávania opráv, servisu alebo údržby siete alebo telekomunikačného zariadenia, alebo z iných závažných prevádzkových alebo technických dôvodov, počas krízovej situácie a mimoriadnej situácie vyhlásenej podľa osobitných predpisov obmedziť poskytovanie služby účastníkom, ktorí nie sú zaradení do prednostných núdzových plánov, a to v rozsahu nevyhnutnom pre zabezpečenie poskytovania prednostnej služby pre účastníkov zaradených do prednostných núdzových plánov, kontrolovať odchádzajúcu elektronickú poštu účastníka antivírusovým programom a antispamom za účelom zabezpečenia ochrany svojej siete a služieb, odmietnuť vystavenie dynamických www stránok, ak nespĺňajú bezpečnostné kritériá určené RDB, zablokovať stránku alebo www priestor účastníka, ak jeho schránka alebo www priestor prekračujú objednanú veľkosť, informovať účastníka o produktoch, novinkách a o zmenách v službe a v doplnkových službách, ako aj o zavedení nových doplnkových služieb, k čomu účastník uzavretím zmluvy o pripojení udeľuje svoj súhlas, uskutočniť dodatočné spôsoby ochrany siete, ak je to nevyhnutné na ochranu siete, účastníkovho užívania služby, vykonať technické opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie primeranej kvality služby pre všetkých účastníkov, jednostranne meniť všeobecné podmienky. Zmenu podmienok zverejniť na stránke www.kopanicenet.sk najmenej jeden mesiac vopred, informovať účastníka ( písomne, elektronickou poštou, službou SMS) o tejto zmene a zároveň o práve odstúpiť od zmluvy bez sankcií, ak túto zmenu neakceptuje.
2. Radoslav Bartoš- RDB má právo obmedziť alebo prerušiť poskytovanie služby ďalej vtedy ak účastník: nezaplatí cenu poskytovanej služby v lehote splatnosti uvedenej vo faktúre alebo vo vyúčtovaní, alebo v zmluve porušuje zmluvné podmienky, zneužíva službu alebo umožní jej zneužívanie- za „zneužívanie služby“ sa považuje najmä šírenie SPAM, prenikanie do systémov iných účastníkov a podnikov, DOS útoky, šírenie vírusom, pornografie, informácií propagujúcich násilie, ako aj ďalších informácií, ktoré sú v rozpore s právom, dobrými mravmi alebo zásadami poctivého obchodného styku, umožnenie využívania poskytovanej služby za odplatu tretím osobám.
3. Na obmedzenie alebo prerušenie služby podľa odseku 2 je Radoslav Bartoš- RDB oprávnená až dokiaľ nepominú dôvody, ktoré viedli k obmedzeniu alebo prerušenie služby. Za obnovenie poskytovanej služby môže požadovať zaplatenie podľa tarify.
4. Firma Radoslav Bartoš- RDB je povinná uzavrieť zmluvu o pripojení s každým záujemcom, ak nie sú dôvody na jej odmietnutie podľa č. IV ods. 1. poskytovať účastníkovi službu v dojednanom rozsahu a kvalite, bezodplatne odstrániť v poskytovaní služby, ktoré zaviní, oznámiť účastníkovi čas plánovaného obmedzenia alebo prerušenia poskytovania služby z dôvodu vykonávania opráv, servisu alebo údržby siete, alebo komunikačného zariadenia, a to zverejnením na internetovej stránke www.kopanicenet.sk pokiaľ je to možné, oznámiť účastníkovi dátum sprístupnenia služby, identifikačné údaje a technické parametre umožňujúce účastníkovi prístup do Internetu, viesť evidenciu osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. v platnom znení alebo údajov, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva podľa príslušných ustanovení zákona o elektronických komunikáciách, oznámiť účastníkovi podstatnú zmenu zmluvných podmienok na stránkach www.kopanicenet.sk.
5. Má právo na využitie pravidla FUP ( Fair Use Policy), ktoré zabezpečuje spravodlivé zabezpečenie služby pre všetkých zákazníkov KOPANICENET.

Článok VIII

Zmena zmluvy
1.Zmluvu možno meniť len dohodou zmluvných strán formou písomných dodatkov alebo na základe telefonickej dohody, email . Ak dôjde k zmene všeobecných podmienok alebo tarify, dodatok k zmluve je uzavretý nadobudnutím účinnosti zmeny všeobecných podmienok alebo tarify.
2. Dodatok k zmluve možno uzavrieť aj tak, že RDB vykoná zmenu v službe na základe účastníkom vyplnenej a doručenej žiadosti.

Článok IX

Doba trvania zmluvy
1.Zmluva o pripojení sa uzaviera na dobu neurčitú, ak v samotnej zmluve nie je dohodnuté, že sa uzaviera na dobu určitú.
2. Pokiaľ bola zmluva dojednaná na dobu určitú a podmienky na predĺženie poskytovania služby nie sú výslovne dojednané v samotnej zmluve, platia nasledovné zásady:
a) ak účastník najneskoršie jeden mesiac pred uplynutím doby viazanosti neoznámi písomnou formou, že nemá záujem na predĺžení platnosti zmluvy, jej platnosť sa mení na dobu neurčitú.
b) ak účastník najneskôr jeden mesiac pred uplynutím doby viazanosti oznámi písomnou formou, že má záujem na predĺžení platnosti zmluvy na dobu neurčitú, uplynutím doby viazanosti sa zmluva považuje za zmluvu uzavretú na dobu neurčitú.
3. Zmluva zaniká dohodou zmluvných strán, smrťou účastníka alebo jeho vyhlásením za mŕtveho a výpoveďou resp. odstúpením od zmluvy za podmienok uvedených v týchto všeobecných podmienkach.
4. Účastník môže vypovedať zmluvu na dobu neurčitú z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac, pričom začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď zmluvnej strane. Ak účastník vypovie zmluvu pred uplynutím lehoty dohodnutej na zriadenie služby, RDB môže
požadovať náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti so zriaďovaním služby v čase od uzavretia zmluvy do doručenia výpovede.
5. Účastník môže odstúpiť od zmluvy bez sankcií, ak mu RDB:
a) opakovane ani po reklamácii neposkytuje službu podľa zmluvy alebo službu poskytuje s podstatnými vadami,
b) opakovane neodstráni poruchu v čase uvedenom v oznámení o prešetrení reklamácie, ak ide o poruchu, ktorú RDB zavinil.
6. RDB môže odstúpiť od zmluvy ,ak účastník: opakovane neoprávnene zasiahne do zariadenia verejnej siete, ktorá sa používa na poskytovanie služby, alebo takýto zásah umožní tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti nezaplatí cenu za poskytnutú službu ani do 45 dní po dni splatnosti pripojí na sieť, ktorá sa používa na poskytovanie služby zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky osobitných predpisov, alebo používa takéto zariadenie v rozpore so schválenými podmienkami, použije poskytovanú službu spôsobom, ktorý znemožňuje RDB kontrolu používania služby opakovane poruší podmienky zmluvy o pripojení.
7. RDB môže odstúpiť od zmluvy tiež v prípade, ak nemôže službu poskytovať v dohodnutom rozsahu a kvalite z dôvodov technickej neuskutočniteľnosti ďalšieho poskytovania služby. RDB môže od zmluvy odstúpiť aj z dôvodu modernizácie verejnej služby, s ktorou je spojené ukončenie poskytovania služby.
8. Oprávnená strana môže odstúpiť od zmluvy, ak to oznámi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa dozvedela o dôvodoch na odstúpenie a tieto dôvody uvedie v oznámení o odstúpení od zmluvy. Právne účinky odstúpenia nastanú dňom nasledujúcim po doručení oznámenia druhej strane. Plnenia, ktoré si zmluvné strany poskytli do dňa odstúpenia od zmluvy si nevracajú.
9. Minimálna doba trvania zmluvného vzťahu medzi KOPANICENET a účastníkom je v prípade uzavretia zmluvného vzťahu na dobu neurčitú 1 kalendárny mesiac.

Článok X

Cena za poskytované služby a platobné podmienky
1.Cena za poskytovanie služby vrátane zliav, poplatkov a bezplatného poskytovania služby, ako aj podmienky za akých sa cena uplatňuje a za akých možno meniť jej výšku, obsahuje tarifa, ktorá je k dispozícii v sídle Radoslav Bartoš- RDB a je tiež zverejnená na internetovej stránke www.kopanicenet.sk. Pokiaľ cena nie je dojednaná v samotnej zmluve, je určená odkazom na tarifu. 2. Pre určenie fakturovanej ceny za poskytované služby je rozhodujúci odpočet poskytnutých služieb účastníkovi podľa evidencie v informačnom systéme RDB.
3. Cena za poskytnutie služby je splatná do 20 dňa v mesiaci v ktorom je služba poskytnutá, pokiaľ zmluva o pripojení neustanovuje inak. Za úhrady ceny( zálohy) sa považuje vyplatenie sumy v hotovosti v sídle RDB, alebo pripísanie zodpovedajúcej sumy na účet RDB bezhotovostným bankovým prevodom. V prípade hotovostných vkladov sa účtuje manipulačný poplatok v zmysle platnej tarify.
4. V cene služby nie je zahrnutá cena verejných elektronických komunikačných služieb, ktoré účastníkovi poskytuje iný podnik, a ktoré umožňujú, aby bolo možné poskytovať službu.
5. RDB má právo na zmenu štruktúry a výšky cien uvedených v tarife, a to najmä vydaním novej tarify alebo dodatku k jestvujúcej tarife (ďalej len „ zmena tarify“). RDB bude informovať o zmene tarify a to zverejnením jej zmeny minimálne 1 mesiac vopred. Zverejnením zmeny tarify sa rozumie jej sprístupnenie v sídle RDB, oznámenie účastníkovi mailom, SMS a na internetovej stránke www.kopanicenet.sk.
6. RDB môže požadovať zaplatenie ceny alebo jej časti pred začatím poskytovania služby. Ak zmluva o pripojení zanikne odstúpením od zmluvy zo strany RDB, na základe výpovede danej účastníkovi, dohodou zmluvných strán na návrh účastníka alebo ak dôjde zo strany účastníka k zmene služby na službu s nižším mesačným poplatkom, účastníkovi sa nevracia pomerná časť predplateného za
službu.
7. Cenu možno platiť v hotovosti v sídle RDB, prevodným príkazom z účtu účastníka, alebo inkasom z účtu účastníka, priamym vkladom na účet RDB. Ak pri úhrade ceny za službu vznikne RDB náklad spojený s úhradou, RDB má právo dodatočne vyfaktúrovať účastníkovi sumu, ktorá sa rovná výške nákladu s úhradou ceny za služby, a to v nasledujúcom mesiaci, alebo na konci kalendárneho roka.
8. Účastník je povinný uhrádzať svoje záväzky zo zmluvného vzťahu s RDB riadne a včas. Za riadnu úhradu sa považuje úhrada obsahujúca úplné a správne uvedené hlavné identifikačné znaky, ktoré sú uvedené na zmluve alebo faktúre, najmä variabilný symbol, čiastku, číslo účtu a kód banky firmy RDB. Za včasnú úhradu sa považuje v prípade bezhotovostnej úhrady, úhrada pripísaná na účet RDB najneskôr v deň splatnosti faktúry alebo ako je uvedené na zmluve.
9. U účastníkov, u ktorých platné právne predpisy dovoľujú doručovanie faktúr inej ako v písomnej forme, alebo pokiaľ postačuje predloženie vyúčtovania v inej ako písomnej forme, je RDB oprávnená doručovať faktúru resp. vyúčtovanie v elektronickej forme.
10. Za predpokladu, že právne predpisy budú umožňovať RDB doručovať faktúry účastníkovi v elektronickej forme do jeho kontaktnej e-mailovej schránky uvedenej v zmluve o pripojení, je RDB oprávnená na takýto spôsob vyúčtovania ceny. Za deň doručenia faktúry podľa predošlej vety sa bude pokladať deň, v ktorý bola táto preukázateľne doručená účastníkovi do jeho kontaktnej e-mailovej schránky.
11. Ak účastník nezaplatí cenu za poskytovanú službu riadne a včas podľa splatnosti uvedenej na faktúre, RDB je oprávnená požadovať úroky s omeškania vo výške stanovenej v cenníku RDB za každý aj začatý deň z omeškania. Tým nie je dotknuté právo na uplatnenie zmluvnej pokuty podľa tarify. Úrok z omeškania a zmluvná pokuta môžu byť súčasťou vyúčtovania za nasledujúci kalendárny mesiac.
12. Cena je splatná v lehote splatnosti uvedenej vo faktúre resp. vo vyúčtovaní.
13. Ak má účastník preplatok na cene za poskytnutú službu, RDB môže preplatok započítať na úhradu za najbližší kalendárny mesiac poskytovania služby .
14. RDB je oprávnená započítať akékoľvek zálohy, záväzky RDB z vystavených dobropisov a preplatky účastníka s jeho existujúcimi záväzkami voči RDB, vrátane záväzkov, ktoré ešte nie sú splatné alebo ktoré sú už premlčané, a to aj bez ďalšieho výslovného súhlasu účastníka.
15. Vprípade že je zmluva uzatvorená na dobu neurčitú ( bez viazanosti ) si RDB vyhradzuje právo na pozastavenie služby a to v prípade : a) že úhrada za poskytovanú službu nebude pripísaná na účet RDB najneskôr do 20-teho dňa v mesiaci b)že úhrada za poskytovanú službu nebude uhradená v dohodnutej výške celkovej sume alebo ako je uvedené na faktúre
16. Ak dôjde k pozastaveniu služby podľa článku X ods.15 a účastník uhradí dohodnutú sumu neskôr ako je dohodnuté na zmluve alebo faktúre, služba bude účastníkovi spustená najneskôr do 3 pracovných dňí odo dňa pripísania úhrady v dohodnutej výške na účet RDB.
17. RDB si vyhradzuje právo účtovať účastníkovi aj dni keď mal službu pozastavenú podľa článku X ods.15.
18. Ak účastník uhrádza úhradu za službu vyššiu ako je dohodnutá na zmluve, potom tento rozdiel ak nie je väčší ako 10% z mesačnej služby ostáva v prospech RDB a účastník sa zrieka práva na vrátenie rozdielu.

Článok XI

Zodpovednosť RDB
1.RDB zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí účastníkovi porušením povinností uvedených v zmluve o pripojení, v týchto všeobecných podmienkach alebo v tarife len v prípade, že RDB porušenie týchto
povinností zavinil. Za škodu nezodpovedá, ak k porušeniu povinností došlo za okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa Obchodného zákonníka (napríklad živelná pohroma, výpadky elektrickej energie). Nahrádza sa skutočná škoda, nie ušlý zisk, a to uvedením do predošlého stavu alebo v peniazoch.
2. RDB nezodpovedá za škodu, ak účastník spôsobí výpadok alebo obmedzenie pripojenia nesprávnym zásahom v delegovanej administrácii cez webové rozhranie doplnkových služieb, prípadne iným svojím konaním. RDB tiež nezodpovedá za škodu vzniknutú prevádzkou telekomunikačných rozvodov a telekomunikačných zariadení, ktoré nie sú v jeho vlastníctve, ale sú súčasťou poskytovania pripojenia. RDB nezodpovedá ani za škodu, ktorá vznikla účastníkovi vymazaním e-mailu, prítomnosťou vírusu v e-maily účastníka, a to ani v prípade, keď e-mail prešiel antivírusovou kontrolou alebo v prípade, keď antivírus identifikoval e-mail ako zavírený, aj deď v skutočnosti zavírený nebol.
3. RDB nezodpovedá za poškodenie alebo stratu informácií, elektronických súborov a dát účastníka. RDB ďalej nezodpovedá za dobu trvania úkonov súvisiacich s registráciou domény druhej úrovne, keďže ide o úkony správcu národnej domény.
4. RDB nezodpovedá za zamedzenie alebo obmedzenie používania služby účastníkom, v prípade nevyžiadanej prevádzky na sieti (útoky typy DoS, a pod.)
5. Ak RDB zodpovedá za škodu v zmysle tohto článku, jeho povinnosť na náhradu vzniknutej škody je obmedzená na povinnosť vrátiť účastníkovi pomernú časť ceny za čas neposkytovania služby, resp. neposkytovania služby v rozsahu a kvalite podľa všeobecných podmienok a zmluvy o pripojení.

Článok XII

Zodpovednosť účastníka
1.Účastník zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí RDB porušením povinností uvedených v zmluve o pripojení, v týchto všeobecných podmienkach a v tarife. Najmä zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí neoprávneným využívaním pripojenia alebo telekomunikačného zariadenia alebo siete RDB, neoprávneným zasahovaním do poskytovania služby alebo zneužívaním služby a tiež umožnením takéhoto zásahu, resp. protiprávneho užívania tretej osobe. Účastník nezodpovedá za škodu, ak k porušeniu povinnosti došlo za okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa Obchodného zákonníka (napríklad živelná pohroma, výpadky elektrickej energie). Nahrádza sa skutočná škoda, a to uvedením do predošlého stavu alebo v peniazoch.
2. Účastník zodpovedá za škody, ktoré spôsobí v sieti internet alebo tretím osobám, a to najmä neoprávneným prístupom k informáciám, neoprávneným prístupom do cudzích systémov, rozosielaním SPAM-u alebo iným neoprávneným konaním.
3. Účastník zodpovedá za obsah svojich www stránok.

Článok XIII

Reklamačný poriadok
Reklamácia služieb
1.účastník má právo v lehote určenej Reklamačným poriadkom uplatniť reklamáciu predovšetkým na:
a) správnosť faktúry,
b) zistenie závady poskytnutej Verejnej služby alebo zariadenia,
c) dodržiavanie práv Účastníka stanovených v čl. 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120 – právo Účastníka na prístup k informáciám a obsahu; právo Účastníka šíriť informácie a obsah; právo Účastníka využívať a poskytovať aplikácie a služby; právo Účastníka využívať koncové zariadenia podľa vlastného výberu bez ohľadu na umiestnenie Účastníka alebo Poskytovateľa alebo na umiestnenie, pôvod či určenie informácií, obsahu, aplikácie alebo služby prostredníctvom jeho služby prístupu k internetu.
2.Reklamácia sa podáva písomne (osobne alebo poštou) na adresu Poskytovateľa. Reklamácia musí obsahovať:
a) meno, priezvisko alebo obchodné meno Účastníka a adresu Účastníka,
b) číslo Zmluvy alebo inú jednoznačnú identifikáciu služby,
c) predmet reklamácie s uvedením podrobností,
d) vlastnoručný podpis Účastníka, resp. oprávnenej alebo splnomocnenej osoby.
3.Poskytovateľ za účelom riadneho posúdenia reklamácie môže žiadať od Účastníka doplnenie ďalších podrobností k predmetu reklamácie.
4.Právo na reklamáciu musí byť uplatnené v lehote 30 dní odo dňa doručenia faktúry (vyúčtovania), ktorej správnosť je predmetom reklamácie, alebo zistenia závady poskytnutej Verejnej služby alebo zariadenia.
5.Účastník má právo na vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania Verejnej služby zavineného Poskytovateľom; toto právo musí uplatniť u Poskytovateľa najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania Verejnej služby.
6.Poskytovateľ je povinný písomne oznámiť Účastníkovi výsledok prešetrenia jeho reklamácie v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od doručenia reklamácie, inak sa reklamácia považuje za uznanú. V zložitých prípadoch môže poskytovateľ túto lehotu predĺžiť, najviac však o 30 dní; Poskytovateľ je povinný o predĺžení písomne informovať Účastníka pred uplynutím pôvodnej 30 dňovej lehoty s uvedením dôvodov. Lehota je zachovaná, ak Poskytovateľ odošle svoje oznámenie Účastníkovi najneskôr v posledný deň lehoty.
7.Reklamácia vo veci správnosti účtovania Verejnej služby nemá odkladný účinok na zaplatenie sumy za poskytnuté Verejné služby. Ak suma presiahne trojnásobok priemerného rozsahu využívania Verejnej služby za predchádzajúcich šesť mesiacov, je Poskytovateľ povinný umožniť Účastníkovi odklad zaplatenia časti sumy presahujúcej sumu za priemerný mesačný rozsah využívania Verejnej služby počas predchádzajúcich šesť mesiacov, a to najneskôr do skončenia prešetrovania Telekomunikačného zariadenia alebo umožniť Účastníkovi zaplatenie časti sumy presahujúcej trojnásobok priemerného rozsahu využívania v najmenej troch mesačných splátkach. Ak je využívanie Verejnej služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania Verejnej služby za celé obdobie využívania verejnej služby.
8.Ak sa na základe reklamácie zistí vada na Telekomunikačnom zariadení, ktorá sa mohla prejaviť v neprospech Účastníka, ale rozsah poskytnutej Verejnej služby, ani cenu za jej poskytnutie nemožno preukázateľne zistiť, Účastník zaplatí cenu zodpovedajúcu cene za priemerný mesačný rozsah využívania Verejnej služby za predchádzajúcich šesť mesiacov. Ak je využívanie Verejnej služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania Verejnej služby za celé obdobie využívania služby.

Reklamácia tovaru:
1.Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka.
3. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
a. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
b. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
c. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
d. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
e. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
f. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
7. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu Radoslav Bartoš – RDB, Kopanice 875, 966 61, Hodruša Hámre 1, kde sa vybavujete reklamácie avšak nie na dobierku. Alebo osobne doniesť. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru). Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).
9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude dodané osobne alebo zaslané písomne.
10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
a. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
b. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
c. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
12. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti predajcu.
13. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.
14. Kontaktná adresa: Adresa prevádzkarne:

Radoslav Bartoš – RDB
Kopanice 875
966 61, Hodruša Hámre 1


Článok XIV

Ochrana a spracovanie osobných a prevádzkových údajov
1.1 Telekomunikačné tajomstvo (§ 63 ZEK)
1. Predmetom telekomunikačného tajomstva je
a) obsah prenášaných správ,
b) súvisiace údaje komunikujúcich strán, ktorými sú telefónne číslo, obchodné meno a sídlo právnickej osoby, alebo obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo osobné údaje fyzickej osoby, ktorými sú meno, priezvisko, titul a adresa trvalého pobytu; predmetom telekomunikačného tajomstva nie sú údaje, ktoré sú zverejnené v telefónnom zozname,
c) prevádzkové údaje a
d) lokalizačné údaje.
2.Telekomunikačné tajomstvo je povinný zachovávať každý, kto príde s jeho predmetom do styku pri poskytovaní sietí a služieb, pri používaní služieb, náhodne alebo inak.
3.Telekomunikačné tajomstvo možno sprístupniť úradu, účastníkovi a užívateľovi, ktorého sa týka, jeho oprávneným zástupcom alebo právnym nástupcom, ak ďalej nie je ustanovené inak.
4.Poskytovateľ je povinný zabezpečiť technicky a organizačne dôvernosť správ a s nimi spojených prevádzkových údajov, ktoré sa prenášajú prostredníctvom jeho Verejnej siete a Verejných služieb. Zakazuje sa najmä nahrávanie, odpočúvanie, ukladanie správ alebo iné druhy zachytenia alebo sledovania správ a s nimi spojených údajov osobami inými, ako sú užívatelia alebo bez súhlasu dotknutých užívateľov, okrem prípadov ak príslušný zákon ustanovuje inak, alebo ak je to nevyhnutné na poskytovanie služby s pridanou hodnotou, ktorú si
Účastník alebo užívateľ objednal, na preukázanie požiadavky na zriadenie, zmenu alebo zrušenie služby alebo na preukázanie existencie alebo platnosti iného právneho úkonu, ktorý vykonal Účastník, užívateľ alebo Poskytovateľ. To nebráni technickému ukladaniu údajov, ktoré sú nevyhnutné na prenos správ, bez toho aby bola dotknutá zásada dôvernosti. Poskytovateľ nezodpovedá za ochranu prenášaných správ, ak je možnosť ich priameho vypočutia alebo nechráneného získania v mieste vysielania alebo v mieste príjmu.
5.Poskytovateľ je povinný na účely poskytovania súčinnosti orgánom štátu získavať a spracúvať a poskytovať údaje Účastníkov a telekomunikačné tajomstvo v rozsahu podľa príslušného zákona, na základe žiadosti orgánu štátu umožniť pripojenie zariadenia na odpočúvanie a zaznamenávanie prevádzky v sieti, spolupracovať s Policajným zborom a orgánom činným v trestnom konaní pri odhaľovaní zlomyseľných volaní a šírení poplašných správ, na základe odôvodnenej výzvy bezodkladne obmedziť prevádzku Verejnej siete alebo poskytovanie Verejnej služby na nevyhnutne potrebný čas a v nevyhnutnom rozsahu, ak je to nevyhnutné na ochranu ústavného zriadenia alebo vnútorného poriadku alebo pre bezpečnosť štátu alebo obranu štátu a bezprostredne hrozí ujma na živote a zdraví, poskytovať ďalšiu súčinnosť súdu, orgánu činnému v trestnom konaní a inému orgánu štátu nevyhnutnú na plnenie ich úloh a výkon ich oprávnení podľa ZEK a osobitných predpisov.
6.O poskytnutí informácií a údajov alebo inej súčinnosti podľa tohto zákona sú zamestnanci Poskytovateľa povinní zachovávať mlčanlivosť. Tejto mlčanlivosti môže zamestnanca Posyktovateľa zbaviť iba ten orgán štátu, ktorému boli informácie a údaje, alebo iná súčinnosť poskytnutá. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.

1.2. Ochrana osobných údajov (§ 56 ZEK)
1.Ochrana osobných údajov sa vzťahuje na Účastníkov a užívateľov, ktorí sú fyzickými osobami. Práva a povinnosti Poskytovateľa súvisiace s ochranou osobných údajov, ktoré nie sú upravené v ZEK, sa spravujú osobitným predpisom (Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov).
2.Poskytovateľ je povinný prijať zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia na ochranu bezpečnosti svojich služieb. Prijaté opatrenia musia zabezpečiť takú úroveň bezpečnosti služieb, ktorá je primeraná existujúcemu riziku s ohľadom na stav techniky a náklady na ich realizáciu.
3.Poskytovateľ môže na účely uzavretia a plnenia Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, jej zmeny, ukončenia alebo prenesenia čísla, fakturácie, prijímania a evidencie platieb, pohľadávok a postupovania pohľadávok a vypracovania zoznamu Účastníkov získavať a spracúvať údaje
Účastníkov, ktorými sú telefónne číslo, výška neuhradených záväzkov a
a) meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti fyzickej osoby, štátnu príslušnosť,
b) obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo
fyzickej osoby - podnikateľa alebo
c) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej
osoby.
4.Poskytovateľ týmto informuje Účastníka o tom, aké osobné údaje sa získavajú a spracúvajú, na základe akého právneho dôvodu, na aký účel a ako dlho sa budú spracúvať. Táto informácia sa poskytuje najneskôr pri uzavretí Zmluvy o poskytovaní verejných služieb.
5.Podniky poskytujúce Verejné siete alebo služby sú oprávnené na ochranu svojich práv a oprávnených záujmov vzájomne si poskytovať nevyhnutné údaje podľa § 56 ods. 3 ZEK, ak sa týkajú ich dlžníkov alebo osôb, o ktorých zistili, že odcudzili alebo poškodili
Telekomunikačné zariadenia, alebo zneužili
Telekomunikačné zariadenia alebo služby, a to na účel posúdenia podľa § 43 ods. 1 písm. c) druhého bodu ZEK a účinnejšej ochrany podnikov pred takými osobami, ak ZEK neustanovuje inak.
6.Poskytovateľ zlikviduje osobné údaje bezodkladne po skončení zmluvných vzťahov. Výnimky sú prípustné len na uskutočnenie vyúčtovania úhrad alebo ich vkladu, evidencie a vymáhania pohľadávok Poskytovateľa za poskytnutú službu, na vybavenie podaní užívateľov alebo na splnenie iných povinností uložených ZEK a na uplatnenie práv.

Článok XV


Doručovanie
1. Písomnosti bude RDB doručovať účastníkovi na adresu jeho bydliska (fyzická osoba) alebo sídla (právnická osoba). V zmluve o pripojení možno dohodnúť, že písomnosti sa budú doručovať účastníkovi na inú adresu.
2. Účastník bude písomnosti doručovať RDB na adresu jeho sídla, ak v zmluve o pripojení alebo v týchto všeobecných podmienkach nie je uvedené inak.
3. Pre doručovanie písomností poštou platia ustanovenia Poštového poriadku. Ak sa písomnosť doručuje poštou ako doporučená listová zásielka s doručenkou, písomnosť sa považuje za doručenú, ak ju pošta vráti odosielateľovi preto, lebo adresát odoprel prevziať alebo si ju na pošte nevyzdvihol v odbernej lehote.
4. RDB je oprávnená doručovať písomnosti, faktúry a iné informácie aj elektronickou poštou, a to na kontaktnú e-mailovú adresu účastníka v zmluve o pripojení, ak tak účastník požiada.

Článok XVI

Príslušné právo a rozhodovanie sporov
1.1. Príslušné právo
1.Pre právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy a týchto Všeobecných podmienok platí právo Slovenskej republiky, a to aj v prípade, že Účastník je cudzinec alebo Služby Poskytovateľa boli poskytnuté na území iného štátu.
2.Vzťahy medzi Účastníkom a Poskytovateľom, neupravené Zmluvou a Všeobecnými podmienkami, sa riadia platným znením Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a platným znením Zákona 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník.

1.2. Alternatívne riešenie sporov (§ 75 ZEK)
1.Ak Účastník, ktorý je spotrebiteľom, nesúhlasí s výsledkom reklamácie Verejnej služby alebo so spôsobom jej vybavenia, môže po reklamačnom konaní predložiť spor s Poskytovateľom orgánom alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.
2.Účastník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak poskytovateľ na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
3.Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu obsahuje
a) meno, priezvisko a elektronickú alebo poštovú adresu Účastníka, telefonický kontakt, ak ich má,
b) názov a sídlo Poskytovateľa,
c) predmet sporu,
d) odôvodnenie nespokojnosti s výsledkami reklamácie,
e) návrh riešenia sporu,
f) dátum, kedy sa účastník obrátil na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s poskytovateľom bol bezvýsledný,
g) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona o alternatívnom riešení sporov.
4.K návrhu Účastník priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
5.Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie môže účastník využiť formulár, ktorého vzor je dostupný na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
6.Ak návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu neobsahuje náležitosti podľa odseku 3 alebo, ak k nemu nie sú priložené doklady potrebne na jeho posúdenie, subjekt alternatívneho riešenia sporov bezodkladne informuje účastníka o tom, aké má návrh nedostatky, akým spôsobom majú byt odstránené a vyzve ho, aby neúplný nezrozumiteľný návrh doplnil v lehote, ktorá nesmie byt kratšia ako 15 dni. Subjekt alternatívneho riešenia sporov zároveň účastníka poučí o následkoch nedoplnenia návrhu v určenej lehote.
7.Priebeh alternatívneho riešenia sporov sa riadi zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

1.3. Mimosúdne riešenie sporov (§ 75a ZEK)
1.Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) rieši iné spory ako spory podľa § 75 ZEK, ktoré vznikli v oblasti upravenej týmto zákonom, ak účastník, ktorý nie je spotrebiteľom podľa osobitného predpisu, nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia, a to na základe ním podaného návrhu na mimosúdne riešenie sporu (ďalej len „návrh“) s Poskytovateľom poskytujúcim siete alebo služby.
2.Návrh obsahuje
a) meno, priezvisko a adresu na doručovanie alebo aj emailovú adresu a telefonický kontakt, ak je účastníkom fyzická osoba,
b) obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo a telefonický kontakt, ak je účastníkom právnická osoba,
c) názov a sídlo Poskytovateľa, proti ktorému návrh
smeruje,
d) predmet sporu,
e) odôvodnenie nesúhlasu s výsledkami reklamácie alebo
so spôsobom jej vybavenia,
f) návrh riešenia sporu.
3.K návrhu priloží účastník doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
4.Ak návrh neobsahuje náležitosti podľa odseku 2 alebo k nemu nie sú priložené doklady podľa odseku 3, úrad účastníka bezodkladne informuje o nedostatkoch návrhu, vyzve účastníka, aby nedostatky návrhu odstránil v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní, a zároveň ho poučí o následkoch neodstránenia nedostatkov návrhu. Ak
účastník nedostatky návrhu v lehote podľa predchádzajúcej vety neodstráni, úrad mimosúdne riešenie sporu nezačne.
5.Návrh predloží účastník bezodkladne, najneskôr do 45 dní odo dňa
a) doručenia výsledku vybavenia reklamácie účastníkovi
alebo
b) márneho uplynutia lehoty na vybavenie reklamácie
podľa článku 6 odsek 6 týchto podmienok.
6.Účastník a Poskytovateľ môžu navrhovať dôkazy a ich doplnenie a predkladať podklady potrebné na vecné posúdenie sporu. Úrad predložený spor rieši nestranne s cieľom jeho urovnania. Lehota na ukončenie mimosúdneho riešenia sporu je 60 dní od podania úplného návrhu, v zložitých prípadoch 90 dní od podania úplného návrhu.
7.Výsledkom úspešného vyriešenia sporu je uzavretie písomnej dohody medzi Účastníkom a Poskytovateľom, ktorá je záväzná pre obe strany sporu. O uzavretí dohody podľa prvej vety Účastník a Poskytovateľ upovedomia úrad v lehote piatich dní od jej uzavretia. Ak strany sporu neuzavrú dohodu v lehote podľa odseku 6, úrad ich upovedomí o márnom uplynutí lehoty na mimosúdne riešenie sporu. Tým sa považuje mimosúdne riešenie sporu za ukončené. Možnosť strán obrátiť sa v tej istej veci na súd tým nie je dotknutá.

1.4. Súdne riešenie sporov
1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú zo vzťahov vzniknutých na základe tejto Zmluvy alebo súvisiacich s touto Zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto Zmluvy, predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní stálemu rozhodcovskému súdu, ktorý bude vybratý žalobcom zo zoznamu stálych rozhodcovských súdov, vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Týmto nie je dotknuté právo žalobcu obrátiť sa s návrhom na
začatie konania na príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky podľa zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tohto bodu budú pre nezáväzné aj po ukončení platnosti Zmluvy.

Článok XVII

Záverečné ustanovenia
1.Všeobecné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25. 5. 2018
2. Všeobecné podmienky sa zverejňujú na internetovej stránke RDB www.kopanicenet.sk . Záujemca môže o ich poskytnutie požiadať na kontaktnom mieste RDB.
3. RDB si vyhradzuje právo meniť všeobecné podmienky za účelom zlepšenia kvality služieb.
V Kopaniciach dňa 25. 5. 2018 Radoslav Bartoš Konateľ Radoslav Bartoš- RDB.

 


***
Všeobecné obchodné podmienky pre výpožičku a nájom telekomunikačných zariadení.

 

Kopanicenet – Radoslav Bartoš - RDB, sídlom Kopanice 875,Hodruša Hámre 966 61 okr. Žarnovica, IČO:43682545, zapísaná v živnostenskom registri č.680-12077, (ďalej len „RDB“) vydáva tieto obchodné podmienky:
Článok I

Úvodné ustanovenia
1. Všeobecné obchodné podmienky upravujú výpožičku a nájom telekomunikačných
zariadení (ďalej len „zariadenie“) ako súčasť vybraných verejných elektronických
komunikačných služieb (ďalej len „služba“).
2. Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti RDB ako poskytovateľa služby a
fyzických a právnických osôb ako užívateľov služby (ďalej len „účastník“), ak ohľadom
výpožičky alebo nájmu zariadení nie je dohodnuté niečo iné v zmluve o poskytovaní služby
vrátane všeobecných podmienok týkajúcich sa služby a cenníka (ďalej len „zmluva
o poskytovaní služby“). Ak RDB prenecháva zariadenie účastníkovi do nájmu, výška
nájomného a podmienky jeho platenia sa uvádzajú v zmluve o poskytovaní služby
alebo cenníku pre príslušnú službu.
3. Ak niektoré práva a povinnosti RDB a účastníka k zariadeniam nie sú upravené v
zmluve o poskytovaní služby ani v týchto obchodných podmienkach, spravujú sa
ustanoveniami Občianskeho zákonníka o zmluve o výpožičke (§ 659 až 662) a nájomnej
zmluve (§ 663 až 684).
Článok II
Práva a povinnosti RDB i účastníka
1. Montáž, demontáž a výmena zariadenia je súčasťou zriadenia služby, ktoré zabezpečuje
RDB alebo ním poverená osoba. Úkony a materiál nad rámec zriadenia služby sú
účtované účastníkovi samostatne. Účastník je povinný poskytnúť RDB alebo
poverenej osobe potrebnú súčinnosť, najmä umožniť prístup na miesto, kde bude
zariadenie umiestnené. O montáži, demontáži a výmene zariadenia sa vyhotoví protokol,
ktorý podpíše účastník a za RDB alebo poverenú osobu ten, kto práce vykonal.
2. Inštalácia zariadenia WIFI router je súčasťou zriadenia služby, ktoré zabezpečuje RDB
alebo ním poverená osoba. Úkony a materiál nad rámec zriadenia služby sú účtované
účastníkovi samostatne. Účastník je povinný poskytnúť RDB alebo poverenej osobe
potrebnú súčinnosť, najmä umožniť prístup na miesto, kde bude zariadenie umiestnené.
O výpožičke alebo nájme zariadenia sa vyhotoví protokol, ktorý podpíše účastník a za
RDB alebo poverenú osobu ten, kto inštaláciu vykonal.
3. RDB je povinný odovzdať účastníkovi zariadenie v stave spôsobilom na riadne užívanie
služby. Ak sa počas poskytovania služby bez zavinenia účastníka vyskytne na zariadení
vada, ktorá znemožňuje využívanie služby, je účastník povinný túto skutočnosť
bezodkladne oznámiť na technickú podporu RDB. Poverený technik následne vymení vadné zariadenie bez zbytočného odkladu za bezvadné.
4. Vady zariadenia nahlasuje účastník oddeleniu Technickej podpory (ďalej len „reklamácia“).
Ak sa po prešetrení reklamácie zistí, že zariadenie nie je vadné, RDB môže požadovať
od účastníka paušálnu úhradu nákladov podľa cenníka administratívnych poplatkov
zverejneného na internetovej stránke www.kopanicenet.sk.
5. Vadou zariadenia nie je jeho bežné opotrebenie. Vadou zariadenia nie je ani jeho
poškodenie, zničenie alebo odcudzenie, ktoré spôsobil účastník alebo tretie osoby
v dôsledku neplnenia si povinností zo strany účastníka.
6. Účastník je povinný užívať zariadenie len na účely poskytovania služby, chrániť ho pred
poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením, a ako ho má v nájme platiť zaň aj
nájomné. Poškodenie, zničenie, stratu alebo odcudzenie zariadenia je účastník povinný bez
zbytočného odkladu oznámiť RDB spôsobom, ktorým sa nahlasujú vady zariadenia.
Účastník nie je oprávnený prenechať zariadenie na užívanie tretej osobe (prenajať koncové
zariadenia), ani nijakým spôsobom zasahovať do zariadenia, vykonávať zmeny zariadenia
alebo umožniť zásah do zariadenia alebo vykonávanie zmien zariadenia tretej osobe. Bez
predchádzajúceho písomného súhlasu RDB nie je účastník oprávnený prenechať
zariadenie do užívania inej osobe. Účastník je povinný po ukončení trvania zmluvy strpieť
demontáž zariadenia a poskytnúť prípadnú súčinnosť pri demontáži zariadenia na výzvu
RDB alebo ním poverenej osoby.
7. Ak ide o zariadenie podľa článku II odsek 2, účastník je povinný vrátiť zariadenie na
adresu, Radoslav Bartoš – RDB , Kopanice 875, 966 61 Hodruša Hámre osobne, alebo na servisné stredisko osobne, jeho adresa je uvedená na www.kopanicenet.sk.
8. Ak účastník poruší niektorú povinnosť uvedenú v odseku 6, RDB môže odstúpiť od
zmluvy o poskytovaní služby. RDB môže odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služby tiež
vtedy, ak dôjde k poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu zariadenia, ktoré spôsobil
účastník alebo tretie osoby v dôsledku neplnenia si povinností zo strany účastníka; v tomto
prípade môže požadovať od účastníka aj zaplatenie zmluvnej pokuty uvedenej v cenníku
pre príslušnú službu alebo v zmluve. Zmluvnú pokutu môže RDB žiadať aj v prípade,
ak mu účastník neumožní demontovať zariadenie po skončení poskytovania služby, ktorej
súčasťou bolo zariadenie alebo zariadenie nevráti a to do 14 dní.
9. Účastník je povinný a berie na vedomie že osobne kontaktuje zástupcu RDB najneskôr do 14 dní od zrušenia zmluvy za účelom dohodnúť termín a demontáž zariadenia, ktoré po dobu využívania služby mal zapožičané. Ak tak účastník neurobí, a neodovzdá zariadenie, bude mu naďalej účtovaný dohodnutý prenájom zariadenia. A to až do dobi pokiaľ ho neodovzdá RDB.
Článok III
Záverečné ustanovenia
1. RDB uverejňuje všeobecné obchodné podmienky na svojej internetovej stránke
www.kopanicenet.sk. Každý sa s nimi môže oboznámiť aj v sídle RDB a u jeho obchodných zástupcov.
2. RDB je oprávnený meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky.
3. Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 15.5.2018.

 

Vydané v Kopaniciach 15.5.2018
Konateľ
Radoslav Bartoš