Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Podmienky ochrany súkromia a spracúvania osobných, prevádzkových a lokalizačných údajov a vyhlásenie prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov fyzickej osoby.

Podmienky ochrany súkromia a spracúvania osobných, prevádzkových a lokalizačných údajov a vyhlásenie prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov fyzickej osoby (ďalej len Vyhlásenie) vo firme Radoslav Bartoš - RDB (ďalej len RDB)

Toto Vyhlásenie sa vzťahuje na vás a na vaše osobné údaje, pretože ste zákazníkom firmy Radoslav Bartoš - RDB so sídlom Kopanice 875, 966 61 Hodruša Hámre, Slovenská republika IČO: 43682545, DIČ: 1046219834. Radoslav Bartoš - RDB vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní vašich osobných údajov. Toto vyhlásenie vysvetľuje ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás alebo od tretích strán počas trvania vášho zmluvného vzťahu. Upozorňujeme, že sa môžu vyskytnúť malé rozdiely v tom, ako sa konkrétne informácie na jednotlivé účely spracovávajú. U nás chránime informácie našich zákazníkov, zamestnancov a obchodných partnerov.

S náležitou starostlivosťou venovanou bezpečnosti vedieme databázy, obsahujúce osobné, prevádzkové a lokalizačné údaje (ďalej spoločne aj ako „Údaje"), ktoré sme získali v súvislosti s uzatvorením zmluvy, poskytovaním ponúkaných služieb či iným priamym alebo nepriamym kontaktom s vami. V tomto vyhlásení vám poskytujeme informácie, akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje, z pohľadu dvoch právnych predpisov.

Z pohľadu zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZEK”) sa dozviete najmä o:

-tom, čo tvorí telekomunikačné tajomstvo
-spracúvaní Údajov na zákonné účely
-spracúvaní Údajov na marketingové účely
-spracúvaní údajov na účely Služby s pridanou hodnotou
-kopírovaní a nahrávaní
-poskytovanie Údajov
-telefónnom zozname a informačných službách

 

Z pohľadu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len ako „Zákon”) sa dozviete najmä:

-aké Údaje spracúvame, na aké účely
-kto môže mať prístup k vaším osobným údajom, ich umiestnenie a uchovávanie
-aký je právny základ tohto spracúvania
-akým spôsobom môžete uplatňovať svoje práva ako je právo na prístup k vašim Údajom, odvolanie súhlasu atď.
-ako nás môžete v oblasti ochrany osobných údajov kontaktovať

Toto Vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať a ak sa tak stane, budeme vás o tom na tomto mieste informovať. Táto verzia vyhlásenia o ochrane Údajov sa uplatňuje od 25. mája 2018.

Identifikačné údaje a Kontaktné údaje sú pre firmu Radoslav Bartoš - RDB nevyhnutné preto, aby bolo možné so zákazníkmi zabezpečiť uzavretie a plnenie zmlúv na poskytovanie jednotlivých produktov a služieb. Tieto údaje sa takisto využívajú pri poskytovaní odbornej pomoci, za účelom vypracovania a poskytovania telefónneho zoznamu a vyúčtovania cien za jednotlivé produkty a služby podľa platnej legislatívy, najmä podľa ZEK.
Prevádzkové údaje sú potrebné na zabezpečenie prenosu správ v sieti, teda na riadne poskytovanie služieb – napríklad pre rýchle smerovanie internetového pripojenia. Takisto sa využívajú za účelom fakturácie za poskytnuté služby.
Prevádzkové lokalizačné údaje sú spracované z dôvodu doručenia spojení na internete v sieti, realizácie prichádzajúcich spojení na koncové zariadenie zákazníka a poskytnutia odbornej pomoci a podpory. 

Čo je predmetom telekomunikačného tajomstva podľa ZEK?
Predmetom telekomunikačného tajomstva je:

-obsah prenášaných správ
-súvisiace údaje komunikujúcich strán, ktorými sú telefónne číslo, obchodné meno a sídlo právnickej osoby alebo obchodné meno a miesto -podnikania fyzickej osoby –   podnikateľa alebo osobné údaje fyzickej osoby, ktorými sú meno, priezvisko, titul a adresa trvalého pobytu; -predmetom telekomunikačného tajomstva nie sú údaje zverejnené v zozname účastníkov
-prevádzkové údaje
-lokalizačné údaje

Kto je povinný zachovávať telekomunikačné tajomstvo?

Každý, kto príde s jeho predmetom do styku pri poskytovaní sietí a služieb, pri používaní služieb, náhodne alebo inak.

Môže firma Radoslav Bartoš - RDB sprístupniť vaše Údaje tvoriace telekomunikačné tajomstvo? 

Radoslav Bartoš - RDB je oprávnený predmet telekomunikačného tajomstva sprístupniť v prípadoch, v ktorých tak určuje osobitný predpis (napr. na účely poskytovania súčinnosti súdom, orgánom činným v trestnom konaní, iným orgánom štátu, Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb), inak so súhlasom Účastníka alebo Užívateľa, ktorého sa predmet telekomunikačného tajomstva týka.

 

Čo je ešte RDB oprávnený podľa ZEK?

A. Spracúvanie Údajov na zákonné účely.

Spracúvanie podľa predchádzajúcej vety je však možné výlučne za podmienky, že takéto spracúvanie bez súhlasu je dovolené príslušnými právnymi predpismi (napr. ak je to nevyhnutné na ochranu zákonných práv a právom chránených záujmov RDB) a len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu. RDB môže získavať a spracúvať v nevyhnutnom rozsahu a na čas potrebný aj osobné (identifikačné) údaje týkajúce sa zástupcov Účastníka v akom je takéto spracúvanie potrebné na účely evidencie a určenia konkrétnej osoby ako osoby oprávnenej konať v mene Účastníka pri určitých úkonoch na základe plnomocenstva zástupcu. RDB bude spracúvať údaje o Adresátovi za účelom vedenia evidencie oprávnených zástupcov Účastníka na prijímanie písomností a na účely plnenia rozsahu udeleného plnomocenstva pre potreby doručovania písomností určených Účastníkovi prostredníctvom Adresáta, a to po dobu doručovania písomností, až do vysporiadania akýchkoľvek nárokov RDB voči Účastníkovi v súvislosti s poskytovaním služieb Účastníkovi alebo doručovaním prostredníctvom Adresáta; uvedením údajov o Adresátovi Účastník súčasne potvrdzuje, že je oprávnený takéto údaje RDB poskytnúť a zodpovedá za ich pravdivosť.

1, RDB je oprávnený v zmysle § 56 ods. 3 ZEK bez súhlasu Účastníka získavať a spracúvať údaje účastníkov, ktorými sú telefónne číslo, výška neuhradených záväzkov a obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa alebo meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, číslo identifikačného preukazu alebo iného dokladu totožnosti, štátna príslušnosť fyzickej osoby pre účely:
- uzavretia a plnenia zmluvy o poskytovaní verejných služieb („Zmluva“), jej zmeny, ukončenia,
- fakturácie, prijímania a evidencie platieb, pohľadávok a postupovania pohľadávok,
- vypracovania zoznamu účastníkov.
2, RDB má tiež právo v zmysle ZEK bez súhlasu Účastníka získavať a spracúvať údaje účastníkov aj na účely poskytovania súčinnosti iným orgánom štátu, ako aj pre potreby podávania informácií v rámci činností koordinačných a operačných stredísk tiesňového volania, a to v rozsahu a v súlade so ZEK a inými právnymi predpismi.
3, Údaje uvedené v predchádzajúcom bode bude RDB spracúvať po dobu platnosti Zmluvy, ako aj po jej skončení v prípade vyúčtovania úhrad alebo ich vkladu, evidencie a vymáhania pohľadávok RDB za poskytnuté služby, v prípade vybavovania podaní účastníka alebo splnenia zákonných podmienok pre uplatnenie práv alebo splnenia iných povinností uložených zákonom na uplatnenie práv.
4, RDB je na základe príslušných právnych predpisov oprávnený bez súhlasu Účastníka spracúvať titul, meno, priezvisko a adresu Účastníka pre potreby poštového styku s účastníkom a evidencie týchto údajov.
5, RDB je v zmysle Zákona bez súhlasu účastníka oprávnený spracúvať a uchovávať Prevádzkové údaje až do uplynutia lehoty, v priebehu, ktorej je možné právne napadnúť vyúčtovanie za Služby alebo uplatniť nárok na úhradu. V prípade začatia reklamácie alebo mimosúdneho riešenia sporu o výške úhrady alebo o kvalite Služieb alebo súdneho konania uchováva RDB Prevádzkové údaje až do uplynutia lehoty, v ktorej je možné využiť všetky zákonné prostriedky, a to až do ich ukončenia. RDB je v zmysle Zákona oprávnený uchovávať Prevádzkové údaje na účel vyúčtovania úhrad oprávnených nárokov RDB, zodpovedania otázok účastníka, zisťovania protiprávnych konaní, poskytovania súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní, súdom a iným orgánom štátu a so súhlasom účastníka alebo poskytovanie Služieb s pridanou hodnotou.
Podnik je oprávnený bez súhlasu účastníka:
- okrem údajov uvedených v Článku 3 spracúvať aj iné údaje, ktoré o účastníkovi získa, a
- spracúvať údaje o účastníkovi i po skončení účelu ich spracúvania.
7, Podnik spracúva v nevyhnutnom rozsahu osobné údaje Platiteľa za účelom úhrady faktúr Účastníka.

 

B. Spracúvanie Údajov na účely Služby s pridanou hodnotou.

1, Ak Účastník udelí súhlas, je RDB oprávnený spracúvať Prevádzkové a Lokalizačné údaje Účastníka na zabezpečenie služieb s pridanou hodnotou (vrátane údajov podľa jeho prístupu k sieti), a to i v rozsahu väčšom, ako je potrebné na prenos komunikácie alebo vyúčtovanie tejto služby a na čas nevyhnutne potrebný na poskytnutie príslušnej služby s pridanou hodnotou. Za udelenie súhlasu sa pritom považuje aj aktivácia Služby s pridanou hodnotou. Účastník môže kedykoľvek zrušiť takýto svoj súhlas; v takom prípade mu však Služba s pridanou hodnotou bude deaktivovaná.

C. Kopírovanie a nahrávanie.

1, RDB má právo získavať osobné údaje Účastníka alebo jeho zástupcu aj vyhotovovaním odpisov, kopírovaním alebo skenovaním verejných listín a dokladov predložených Účastníkom alebo iným vhodným spôsobom. V zmysle ZEK má RDB právo požadovať od Účastníka alebo jeho zástupcu pri uzavieraní Zmluvy predloženie preukazu totožnosti a vyhotoviť kópiu preukazu totožnosti alebo odčítať z neho údaje z preukazu totožnosti elektronickými prostriedkami na účely overenia poskytnutých údajov Účastníka.
2, Podnik má právo nahrávať volania na čísla liniek telefonického centra služieb zákazníkom Podniku a iné volania iniciované medzi Účastníkom a RDB alebo Užívateľom a RDB a na vyhotovovanie a ukladanie zvukových záznamov z týchto volaní, t. j. záznamov týkajúcich sa osoby Účastníka alebo Užívateľa alebo prejavov jeho osobnej povahy, taktiež na použitie takto získaných záznamov na účely vyhodnocovania požiadaviek Účastníka alebo Užívateľa, rozsahu a kvality Služieb poskytovaných Účastníkovi, ako aj posudzovania a vybavovania sťažností a podnetov Účastníkov a na preukázanie požiadavky na zriadenie, zmenu alebo zrušenie Služby alebo existencie a platnosti iného právneho úkonu, ktorý uskutočnil Účastník, Užívateľ alebo RDB. Nahrávanie sa uskutočňuje až po zaznení hlásky o nahrávaní alebo inom upozornení, že hovor bude nahrávaný. Ak volaná alebo volajúca osoba nesúhlasí s vyhotovením zvukového záznamu, môže po zaznení hlásky alebo inom upozornení na nahrávanie volania ukončiť telefonické spojenie a obrátiť sa so svojou požiadavkou na RDB iným spôsobom.

D. Poskytovanie údajov.

1,RDB má v zmysle § 55 ZEK právo na ochranu svojich práv a právom chránených záujmov vzájomne si poskytovať a vymieňať nevyhnutné údaje v rozsahu uvedenom v časti A. bode 1. s inými podnikmi elektronických komunikácií, ak sa tieto údaje týkajú dlžníkov alebo osôb, o ktorých tieto podniky zistili, že odcudzili alebo poškodili, či zneužili telekomunikačné zariadenia alebo Služby, a to za účelom posúdenia dôvodov na odmietnutie uzavretia Zmluvy z dôvodu, že Záujemca nedáva záruku, že bude Zmluvu dodržiavať a účinnejšej ochrany podnikov pred takýmito osobami.

2,Účastník berie na vedomie, že RDB má právo poskytovať informácie a údaje uchovávané pri poskytovaní Služby, osobné, Lokalizačné a Prevádzkové údaje Účastníka v nevyhnutnom rozsahu: 

-tretím osobám (vrátane inkasných spoločností), ktoré RDB poverí vymáhaním pohľadávok alebo uplatnením iných oprávnených práv RDB voči Účastníkovi, a to za účelom uplatnenia pohľadávok a iných práv RDB, vrátane prípadu postúpenia pohľadávok RDB na tretiu osobu, a to aj po skončení zmluvného vzťahu s Účastníkom, pri postúpení pohľadávky RDB voči Účastníkovi je RDB oprávnený a povinný v zmysle § 43 ods. 13 ZEK odovzdať postupníkovi aj všetku dokumentáciu o záväzkovom vzťahu, na ktorého základe vznikla postúpená pohľadávka,
-súdom, iným orgánom verejnej správy a iným orgánom štátu, ak je to potrebné na uplatnenie práv RDB voči Účastníkovi alebo splnenie zákonnej povinnosti RDB,
-inému podniku poskytujúcemu siete a služby elektronickej komunikácie vrátane zahraničných poskytovateľov týchto služieb, a to za účelom účinnejšej ochrany podnikov pri vykonávaní ich činnosti alebo ak je to potrebné z dôvodu možnosti poskytnutia Služieb v sieti iného podniku, vrátane cezhraničného prenosu týchto informácií a údajov podnikom poskytujúcim siete a služby elektronickej komunikácie mimo územia Slovenskej republiky,
-obchodným zástupcom RDB alebo iným subjektom, ktorí budú na základe poverenia RDB konať v jeho mene ako sprostredkovatelia pri poskytovaní Služieb (vrátane ich objednávania, aktivácie a vybavovania reklamácií).

 

Osobitná úprava podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len ako „Zákon”).

Zákonná definícia osobných údajov je uvedená v § 2 Zákona. Pomocou osobných údajov je možné určiť a identifikovať konkrétnu osobu. Medzi osobné údaje patria najmä tieto typy osobných údajov:

 • Osobné kontaktné údaje: napríklad vaše meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na zasielanie písomností, emailová adresa, kontaktné telefónne číslo, číslo OP, rodné číslo (národné identifikačné číslo), akademický titul.
 • Pracovné kontaktné údaje: napríklad adresa firmy, ktorú zastupujete, pracovná emailová adresa a telefónne číslo.
 • Zmluvné údaje: napríklad obsah zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou, vrátane všetkých jej dodatkov, rozsah poskytovaných služieb, typ koncového zariadenia, jeho označenie.
 • Informácie o členoch rodiny a rodinných príslušníkoch pre účely zaradenia do zvýhodnených skupín zákazníkov.
 • Platobné informácie ako napr. číslo bankového účtu a výška spoplatnených služieb.
 • Údaje o korešpondencii a komunikácii ako napr. emailová korešpondencia, internetové dátové prenosy a IP adresa.
 • RDB prístupové práva vaše prístupové práva k rôznym aplikáciám v rámci IT infraštruktúry firmy RDB.
 • Informácie týkajúce za bezpečnosti ako napr. číslo vašej prístupovej karty, informácie o tom, či sa nachádzate v budove a záznamy CCTV (uzavretý televízny okruh).

 

 

A. Účely a ciele spracúvania Údajov podľa Zákona.

V RDB spracúvame vaše Údaje na nasledovné účely:

 • Zákaznícka administratíva vedieme osobné záznamy o všetkých našich zákazníkoch a ich službách. Na základe analýzy našich záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia o ponukách pre našich zákazníkov.
 • Dane a účtovníctvo z účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených finančným plnením sme povinní spracovávať určité osobné údaje.
 • Bezpečnosť prevádzky siete kontrolujeme funkčnosť, bezpečnosť a stabilitu prevádzky našej siete, ktorej ste účastníkom.
 • Zabezpečenie komunikačných a informačných technológií poskytujeme vám IT vybavenie a služby, ktoré potrebujete pre zabezpečenie výkon služieb RDB, ako napr. router,sat.box a pod., a aby sme to mohli zrealizovať, musíme spracovať vaše Údaje.
 • Komunikácia/IT monitoring budeme monitorovať komunikáciu a využívanie siete, aby sme zabezpečili naše IT prostredie a infraštruktúru siete a tiež aby sme zabezpečili, že naši zákazníci tieto zariadenia využívali spôsobom, ktorý je v súlade s platnými zákonmi a internými predpismi.
 • Riešenie sporov a vyšetrovanie priestupkov môžeme spracovávať Údaje na účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov alebo ak máme podozrenie z priestupku, ktoré by sme chceli ďalej preskúmavať.
 • Dodržiavanie zákona možno budeme musieť spracovávať vaše Údaje, aby sme dodržiavali zákon (napr. zhoda vášho mena s menami na takzvaných zoznamoch určených strán a dodržiavanie zákona o praní špinavých peňazí) alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu.

 

B. Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim Údajom.

RDB ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše Údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

 • Vaše Údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľom služieb. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať vaše Údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi.
 • K Údajom budú mať prístup naši poverení zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti a bol preukázateľne zaškolený.
 • Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše Údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými orgánmi verejnej moci.

C. Umiestnenie vašich Údajov.

K vašim Údajom bude mať prístup personál v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, kým sú v našej starostlivosti. V prípade využívania služieb elektronických komunikácií v štátoch, ktoré sa môžu nachádzať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, vrátane Spojených štátov amerických, a kde platná právna úprava nezabezpečuje ochranu osobných údajov podľa štandardov Európskej únie a zároveň nie je možné zmluvne vyžadovať plnenie v rozsahu úpravy Európskej únie, nie je možné zaistiť bezpečnosť vašich Údajov.

D. Uchovávanie Údajov.

Vaše osobné údaje uchovávame len obmedzený čas, kým je to potrebné na účely, na ktoré osobné údaje spracúvame. Základným časovým medzníkom spracúvania a uchovávania Vašich osobných údajov je trvanie Vášho zmluvného vzťahu s RDB a po jeho zániku do uplynutia lehôt stanovených na uplatnenie práv z tohto vzťahu. Vaše osobné údaje budú vymazané, keď už nebudú na účely spracúvania potrebné. Doba uchovávania Vašich osobných údajov sa líši v závislosti od legislatívnych požiadaviek, ktorými sa konkrétny účel spracúvania riadi. V každom prípade, aj keď nie je možné určiť konkrétnu dobu spracúvania vopred, vždy sú stanovené presné kritériách jej určenia tak, aby sa osobné údaje neuchovávali dlhšie, než je to nevyhnutné. Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení zmluvného vzťahu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili súhlas na uchovávanie Vašich osobných údajov na dlhší čas.

E. Právny základ pre spracovávanie vašich Údajov.

Vo väčšine prípadov spracovávame vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, na zmluvnom základe alebo na základe súhlasu vás ako dotknutej osoby. V mnohých prípadoch budeme tiež musieť spracovať vaše Údaje na základe právnej povinnosti. V prípade spracúvania na základe súhlasu máte vždy možnosť svoj súhlas stiahnuť.

F. Vaše práva podľa Zákona.

Podľa EÚ zákona o ochrane údaje máte určité práva.

Právo na prístup
Máte nárok na kópiu osobných informácií, ktoré o vás máme ako aj na niektoré podrobnosti o tom, ako ich používame.
Vaše Údaje vám budú zvyčajne poskytnuté písomne, pokiaľ nie je požadované inak alebo, ak ste o to požiadali elektronickými prostriedkami, informácie vám budú poskytnuté elektronicky, ak je to možné.

Právo na nápravu
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť a úplnosť Údajov, ktoré o vás máme. Avšak, ak si to nemyslíte, môžete nás požiadať, aby sme tieto informácie aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie vašich Údajov, napríklad keď Údaje, ktoré sme získali, už nie sú potrebné na pôvodný účel alebo keď stiahnete súhlas. Toto však bude potrebné vyvážiť s inými faktormi. Napríklad, môžeme mať právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania
Za určitých okolností nás môžete požiadať, aby sme prestali používať vaše Údaje, napríklad keď si myslíte, že Údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše Údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov
Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos Údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu.

Právo namietať
Máte právo namietať voči spracúvaniu Údajov, ktoré je založené na našich legitímnych záujmoch, čo je tento prípad. Pokiaľ nemáme presvedčivý legitímny dôvod na spracovanie, keď podáte námietku, nebudeme vaše Údaje ďalej spracúvať. Upozorňujeme však, že pravdepodobne nebudeme môcť poskytovať určité služby alebo výhody, ak nebudeme schopní spracovať potrebné Údaje na tento účel.

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním
Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, ktoré má pre vás právny alebo podobný významný dôsledok. Ak ste boli predmetom automatizovaného rozhodnutia a s výsledkom nesúhlasíte, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov a požiadať nás o preskúmanie daného rozhodnutia.

Právo stiahnuť súhlas
Vo väčšine prípadov vaše Údaje nespracúvame na základe vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o váš súhlas požiadame. Tam, kde to robíme, máte právo stiahnuť svoj súhlas s ďalším používaním vašich Údajov.

Radoslav Bartoš - RDB
Kopanice 875
966 61 Hodruša Hámre

mobil:0948 219 378
mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

IČO:43682545
DIČ:1046219834

Bankové spojenie:
Prima banka
SK525600 0000 0053 5465 3001
Kód banky
5600