Hodnotenie používateľov: 4 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívne
 

Postupy sťažností a reklamácie užívateľov.

1) Každý účastník má nárok reklamovať skutočnosti, ktoré sú predmetom obchodného vzťahu
medzi ním a firmou RDB.
2) Sťažnosť alebo reklamáciu možno podať písomne v sídle firmy, e-mailom:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo poštou: Radoslav Bartoš – RDB, Kopanice 875, 966 61 Hodruša Hámre 1.

Reklamácia musí byť podaná na štandardizovanom formulári
s nadpisom Reklamácia, ktorý účastník získa v sídle firmy, môže si žiadosť stiahnuť
z internetovej stránky kopanicenet.sk alebo mu bude zaslaná emailom.
3) Každá reklamácia je riešená firmou RDB bez zbytočného odkladu, t.j. maximálna doba pre
vybavenie reklamácie predstavuje 30 dní od doručenia reklamácie firmy. V prípade, že
nie je možné reklamáciu alebo sťažnosť vybaviť v 30 dňovej lehote, bude sťažovateľ o tejto
skutočnosti písomne informovaný.
4) Pokiaľ doručená sťažnosť alebo reklamácia neobsahuje všetky potrebné náležitosti alebo nie
je zrozumiteľná, firma RDB požiada sťažovateľa o doplnenie potrebných údajov alebo
podkladov.
5) Firma RDB reklamáciu preskúma a bez zbytočného odkladu oznámi užívateľovi navrhovaný
postup riešenia. Užívateľ je firmou RDB priebežne informovaný a je povinný firme RDB
poskytnúť potrebnú súčinnosť pri riešení reklamácie.
6) V prípade, že užívateľ nesúhlasí s navrhovaným postupom riešenia reklamácie, môže
písomnou formou požiadať o jej nové prehodnotenie. Táto žiadosť musí byť doručená
najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia vyrozumenia firmy RDB o spôsobe riešenia
reklamácie.
7) Spoločnosť sťažnosť užívateľa znovu preskúma a ak existujú dôvody, sťažnosti vyhovie.
8) Proti spôsobu vyriešenia reklamácie alebo sťažnosti môže užívateľ podať námietku
u kontrolného orgánu – Regulačnom úrade SR.

Reklamačný formulár si stiahnete tu.

Podľa VOP poskytovateľa:

Článok XIII

Reklamačný poriadok
Reklamácia služieb
1.účastník má právo v lehote určenej Reklamačným poriadkom uplatniť reklamáciu predovšetkým na:
a) správnosť faktúry,
b) zistenie závady poskytnutej Verejnej služby alebo zariadenia,
c) dodržiavanie práv Účastníka stanovených v čl. 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120 – právo Účastníka na prístup k informáciám a obsahu; právo Účastníka šíriť informácie a obsah; právo Účastníka využívať a poskytovať aplikácie a služby; právo Účastníka využívať koncové zariadenia podľa vlastného výberu bez ohľadu na umiestnenie Účastníka alebo Poskytovateľa alebo na umiestnenie, pôvod či určenie informácií, obsahu, aplikácie alebo služby prostredníctvom jeho služby prístupu k internetu.
2.Reklamácia sa podáva písomne (osobne alebo poštou) na adresu Poskytovateľa. Reklamácia musí obsahovať:
a) meno, priezvisko alebo obchodné meno Účastníka a adresu Účastníka,
b) číslo Zmluvy alebo inú jednoznačnú identifikáciu služby,
c) predmet reklamácie s uvedením podrobností,
d) vlastnoručný podpis Účastníka, resp. oprávnenej alebo splnomocnenej osoby.
3.Poskytovateľ za účelom riadneho posúdenia reklamácie môže žiadať od Účastníka doplnenie ďalších podrobností k predmetu reklamácie.
4.Právo na reklamáciu musí byť uplatnené v lehote 30 dní odo dňa doručenia faktúry (vyúčtovania), ktorej správnosť je predmetom reklamácie, alebo zistenia závady poskytnutej Verejnej služby alebo zariadenia.
5.Účastník má právo na vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania Verejnej služby zavineného Poskytovateľom; toto právo musí uplatniť u Poskytovateľa najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania Verejnej služby.
6.Poskytovateľ je povinný písomne oznámiť Účastníkovi výsledok prešetrenia jeho reklamácie v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od doručenia reklamácie, inak sa reklamácia považuje za uznanú. V zložitých prípadoch môže poskytovateľ túto lehotu predĺžiť, najviac však o 30 dní; Poskytovateľ je povinný o predĺžení písomne informovať Účastníka pred uplynutím pôvodnej 30 dňovej lehoty s uvedením dôvodov. Lehota je zachovaná, ak Poskytovateľ odošle svoje oznámenie Účastníkovi najneskôr v posledný deň lehoty.
7.Reklamácia vo veci správnosti účtovania Verejnej služby nemá odkladný účinok na zaplatenie sumy za poskytnuté Verejné služby. Ak suma presiahne trojnásobok priemerného rozsahu využívania Verejnej služby za predchádzajúcich šesť mesiacov, je Poskytovateľ povinný umožniť Účastníkovi odklad zaplatenia časti sumy presahujúcej sumu za priemerný mesačný rozsah využívania Verejnej služby počas predchádzajúcich šesť mesiacov, a to najneskôr do skončenia prešetrovania Telekomunikačného zariadenia alebo umožniť Účastníkovi zaplatenie časti sumy presahujúcej trojnásobok priemerného rozsahu využívania v najmenej troch mesačných splátkach. Ak je využívanie Verejnej služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania Verejnej služby za celé obdobie využívania verejnej služby.
8.Ak sa na základe reklamácie zistí vada na Telekomunikačnom zariadení, ktorá sa mohla prejaviť v neprospech Účastníka, ale rozsah poskytnutej Verejnej služby, ani cenu za jej poskytnutie nemožno preukázateľne zistiť, Účastník zaplatí cenu zodpovedajúcu cene za priemerný mesačný rozsah využívania Verejnej služby za predchádzajúcich šesť mesiacov. Ak je využívanie Verejnej služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania Verejnej služby za celé obdobie využívania služby.

 

Reklamácia tovaru:

 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

  2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka.

  3. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania)  na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

  4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

  5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
  a. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
  b. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
  c. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
  d. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
  e. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
  f. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

  6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

  7. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

  8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu Radoslav Bartoš – RDB, Kopanice 875, 966 61, Hodruša Hámre 1, kde sa vybavujete reklamácie avšak nie na dobierku. Alebo osobne doniesť. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru).  Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).

  9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude dodané osobne alebo zaslané písomne.

  10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

  11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

  a. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,

  b. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).

  c. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

  12. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti predajcu.

  13. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

  14. Kontaktná adresa: Adresa prevádzkarne:

Radoslav Bartoš – RDB
Kopanice 875
966 61, Hodruša Hámre 1

Kontaktné kanály:
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel. č.: 0948 219 378

 

Vybavovanie sťažností:

Vážený užívateľ,

V prípade, ak ste neboli s našimi službami spokojný alebo sa domnievate, že sme nejakým spôsobom poškodili vaše práva, máte možnosť podať sťažnosť.

V sťažnosti uveďte vaše meno, priezvisko, dátum narodenia, kontaktnú adresu a prípadné iné kontaktné údaje (napr. e-mail alebo telefón).  Uveďte voči čomu vaša sťažnosť smeruje a čoho sa domáhate. Sťažnosť môžete podať jednoducho, prostredníctvom formulára na podanie sťažnosti. Sťažnosť musí byť podpísaná a datovaná. Formulár na podanie sťažnosti nájdete aj v dokumentoch na stiahnutie. V prípade, ak nám doručíte neúplnú sťažnosť, vyzveme vás na jej doplnenie. V prípade, ak vaše podanie nedoplníte, sťažnosť budeme považovať za nepodanú.

Sťažnosť môžete podať:

    zaslaním na adresu sídla našej firmy: Radoslav Bartoš – RDB, Kopanice 875, 966 61 Hodruša Hámre 1    e-mailom na mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,

    osobne na obchodnom mieste prípadne v sídle firmy.

Vašu sťažnosť vybavíme v lehote do 30 dní odo dňa úplného podania. V  zložitejších prípadoch (najmä v prípade potreby získania stanoviska iných útvarov) bude vybavená v lehote do 60 dní. O tejto skutočnosti vás budeme informovať.

Vašu sťažnosť môžete podať aj na Regulačný úrad SR.

Vzájomné právne vzťahy medzi našou firmou a každým užívateľom sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Prípadné spory z týchto vzťahov bude rozhodovať vecne a miestne príslušný všeobecný súd. Ak máte záujem riešiť prípadný spor alternatívnou formou v tzv. spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní podľa zákona č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom konaní, alebo podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Postupujte podľa príslušných ustanovení Všeobecných obchodných podmienok.